Hygiena – konzult

služby soukromého hygienika

Školení hygienického minima

Školení jsou určena zejména pracovníkům v potravinářském sektoru (potravinářské provozy, stravovací zařízení, mateřské a základní školy atd.). Od 1. 1. 2006 platí v souladu s Nařízením (ES) č. 852/ 2004 o hygieně potravin povinnost provozovatele zajistit školení pro všechny své zaměstnance a vést o tom záznamy.

Školení jsou prováděna po dohodě s klientem většinou v jeho provozovně. Rozsah a délka školení opět po dohodě, dle potřeb klienta.

V současné době jsou nabízeny 3 druhy školení:

Základní:

Základní školení hygienického minima (platná hygienická legislativa, novinky vyplývající z legislativy, včetně značení potravin a alergenů, požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných, alimentární nákazy, osobní a provozní hygiena, základy systému HACCP). Školení je zaměřeno na znalosti, nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky Vyhl.č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Pro pokročilejší:

SVHP – Správná výrobní a hygienická praxe ve stravovacích službách. Školení je zaměřeno na hygienické požadavky na provozovny a zařízení (dle Nařízení (ES) č. 852/2004), požadavky na suroviny, požadavky na bezpečné zacházení s potravinami, dále na kontaminaci potravin, bezpečné nakládání s odpadem, bezpečné postupy regulace škůdců, sanitaci, zdravotní stav zaměstnanců, osobní hygienu, školení zaměstnanců

Systém kritických bodů – HACCP. Školení je zaměřeno na detailnější výklad systému HACCP, dále pak na platnou legislativu a novinky z ní vyplývající, význam systému HACCP, typy nebezpečí, analýzu nebezpečí, tvorbu systému, dokumentaci, doprovodnou dokumentaci a kontrolu systému.