Hygiena – konzult

služby soukromého hygienika

Značení potravin

Nabízíme zpracování značení potravin, jak na etiketu pro balené potraviny, tak značení nebalených potravin v souladu s novou platnou legislativou.

Značení balených potravin

Povinně uváděné informace

a) povinně se uvede:

– název potraviny

– seznam složek

– alergeny

– množství určitých složek nebo skupin složek

– čisté množství potraviny

– datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti

– zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití

– jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh, a není-li usazen v EU, pak dovozce potraviny na trh EU

– země původu nebo místo provenience (viz. výše)

– návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít

– u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v % objemových

– výživové údaje

b) další povinné údaje

– seznam uveden v příloze III – např. „baleno v ochranné atmosféře“, „se sladidly“, nebo „nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky“ atd.

c) dostupnost a umístění povinných údajů

– u všech potravin – k dispozici a snadno dostupné

– balené potraviny – vždy přímo na obalu nebo etiketě

– pro případy, kdy jsou potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo do hotového balení pro přímý prodej – označení alergeny – další řeší novela zákona č. 110/1997 Sb.

d) způsob uvádění povinných údajů

– na viditelném místě tak, aby byly dobře – viditelné, snadno čitelné a je-li to vhodné, nesmazatelné (nesmějí být skryty, zastřeny ani přerušeny)

– stanoví se povinná velikost písma

– název potraviny, čisté množství potraviny a obsah alkoholu u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových se uvede ve stejném zorném poli

g) výjimky z uvádění povinných údajů

– stanoví čl. 16

Velikost písma

Etikety na potravinách by měly být jasné a srozumitelné, aby pomáhaly spotřebitelům, kteří mají zájem si informovaněji vybírat potraviny a stravu. Studie ukazují, že důležitým prvkem pro maximalizaci pravděpodobnosti toho, že informace na etiketě budou mít vliv na spotřebitele, je snadná čitelnost textu a že nečitelná informace o produktu je jednou z hlavních příčin nespokojenosti spotřebitelů s etiketami na potravinách.

a) minimální velikost písma:

– 1,2 mm pro obaly větší než 80 cm²

– 0,9 mm pro obaly menší než 80 cm²

– žádné ustanovení týkající se „potisknutelné“ plochy

b) obaly pod 10 cm²

– velikost písma 0,9 mm

Bez ohledu na velikost obalu však vždy musí být uveden název potraviny, přítomné alergeny, čisté množství, datum minimální trvanlivosti.

c) obaly pod 25 cm²

– výjimka z nutričního označování

d) v příloze IV jsou stanovena pravidla pro stanovení velikosti písma (velikost fontu)

Nutriční značení

a) povinně označované údaje:

– „Big 7“ – energie, tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, bílkoviny, cukry a sůl

– vyjádření: na 100 g/100 ml a dobrovolně na porci

Forma vyjádření: musí být ve formě tabulky na zadní straně (při nedostatku místa lineární formou).

Všechny prvky nutričního značení musí být uvedeny ve stejném zorném poli, ale je možno některé z nich zopakovat na přední straně obalu.

b) potraviny, které jsou osvobozeny od požadavku na povinné výživové údaje – stanoveny v příloze V, mimo jiné:

– Potraviny v obalech nebo nádobách, jejichž největší plocha je menší než 25 cm2

Značení země původu

Rozšiřuje se povinné označování původu u čerstvého masa vepřů, ovcí, koz a drůbeže.

Nadále platí povinné označování původu u čerstvého hovězího masa (bylo zavedeno v souvislosti s výskytem BSE), dále u ovoce a zeleniny, medu, olivového oleje a v případech, kdy by jeho neuvedení uvádělo spotřebitele v omyl.

Komise má dva roky na to, aby zkoumala možnost uvádění země původu masa na výrobcích, v nichž je maso jednou ze složek.

Alergeny

a) seznam alergenů a látek vyvolávajících nesnášenlivost- uvedený v příl. II

b) způsob uvádění

– v seznamu složek,

Pokud není uveden seznam složek, pak se alergeny uvedou slovem „Obsahuje“ s jejich výčtem. např. „Obsahuje: laktózu, arašídy“

např. „Složení: sůl, rostlinný tuk, sýr …“ Spotřebitel ví, že sýr se vyrábí z mléka.

 např. „Složení: kapr, …“Český spotřebitel ví, že se jedná o rybu.

 Pokud by se ale jednalo o nejasnou alergenní složku, např. „tapeska křížová“, pak je potřeba pro spotřebitele uvést, o co se jedná. např. „Složení: … tapeska křížová (měkkýš), …“

 např. „Složení: … mořský jazyk (ryba), …“

Není možné označení „bez alergenů“, a to proto, že mohou existovat alergie i na potraviny, které nejsou uvedeny v aktuálním seznamu alergenních látek.

– povinné zvýraznění každé složky nebo pomocné látky ve složení, aby byl jasně odlišen od ostatních látek ve složení (např. pomocí změny fontu, stylu nebo barevného zvýraznění)

c) EK bude provádět systematický přezkum a případnou aktualizaci seznamu uvedeného v příloze II

Značení nebalených potravin

1) Povinně uváděné informace přímo u potraviny:

název potraviny (druh a skupina)

jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil

údaj o množství hlavní složky (pokud stanoví právní předpis)

údaj o třídě jakosti (pokud stanoví právní předpis)

země původu (podle nařízení č. 1169/2011)

2) V její bezprostřední blízkosti:

alergeny
datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti (nemusí být u pekařských a cukrářských výrobků, které se spotřebují do 24 hodin po výrobě)

3) Informace na vyžádání:

obsluha musí sdělit na požádání zákazníka seznam složek jednotlivých výrobků
množství zdůrazněné složky (např. výrobek je nazván „rohlík s mákem“, pak je potřebná informace o množství máku v %)
Tyto požadavky vyplývají z § 8, zákona 110/1997 Sb. o potravinách v platném znění (účinnost novely od 1. 1. 2015)

Česká legislativa

novela zákona 110/1997 Sb. o potravinách – zákon č. 139/2014 Sb. řeší značení nebalených potravin

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění zák. č. 119/2000 Sb., ve znění zák. č. 306 2000 Sb., ve znění zák.č. 146/2002 Sb., ve znění zák. č. 316/2004 Sb., zák. č. 120/ 2008 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb.

Evropská legislativa:

Nový předpis EU, který řeší značení potravin:

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (účinnost od 13. prosince 2014, nutriční značení pak 13. prosince 2016)

Některá další některá legislativa, související se značením potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin.

Vyhl. MZe č. 77/2003 Sb., pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhl. č. 124/2004 Sb. a vyhl.č. 78/ 2005 Sb., vyhl. č. 370/2008 Sb. a vyhl. č. 336/2013 Sb.

Vyhl. MZe č. 330/1997 Sb., pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhl. č. 91/2000 Sb., vyhl. č. 78/ 2003 Sb.

Vyhl. MZe č. 157/2003 Sb., pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, ve znění vyhl.č. 650/2004 Sb.

Vyhl. MZe č. 333/1997 Sb., pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhl. č. 93 / 2000 Sb. a vyhl. č. 268/ 2006 Sb., ve znění vyhl. č. 182/2012 Sb.

Vyhl. MZe č. 335/1997 Sb., pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ze znění vyhl. č. 45 / 2000 Sb., ve znění vyhl. č. 57 / 2003 Sb., vyhl. č. 289/2004 Sb., vyhl. č. 115/2011 Sb. a vyhl. č. 330/2013 Sb.

Vyhl. MZe č. 76 / 2003 Sb., pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhl. č. 43/2005 Sb.

Vyhl. MZe č. 113 /2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhl.č. 368/ 2005 Sb. a vyhl.č. 497/ 2005 Sb. a vyhl. č. 101/ 2007 Sb. a vyhl. č. 127/ 2008 Sb., ve znění vyhl. č. 117/2011 Sb.

Vyhl. MPO č. 328 /2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhl. č. 404/ 2008 Sb.

Vyhl.MZd č. 54/ 2004 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití, ve znění vyhl. č. 402/ 2006 Sb. a vyhl. č. 473/ 2006 Sb. a vyhl. č. 157/ 2008 Sb., vyhl. č. 35/2012 Sb. a vyhl. č. 46/2014 Sb.

Vyhl.MZd č. 225/ 2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.

Vyhl. MZd č. 450/ 2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhl. č. 330/ 2009 Sb.

Vyhl. MZd č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, vyhl. č.130/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 122/2011 Sb.